2016-11-14

Informacja o 2 przetargu nieograniczonym

Informacja o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Magazyn blaszany


 

1.Adres i siedziba jednostki: 37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Przetarg przeprowadzony zostanie w budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl

Otwarcie ofert nastąpi 12.12.2016 o godz. 10:00

3.Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot:

Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl w okresie od 21.11.2016 roku do 05.12.2016 roku, w godz. od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Pracownik do kontaktu: Barbara Chudzio.

4. Opis przedmiotu

Magazyn blaszany o wymiarach: wysokość: 2,20m, szerokość 4,50m, długość: 6,00 m

Drzwi główne podnoszone do góry, drzwi tylne otwierane na bok.

5.Wysokość wadium, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium wynosi 150,00 zł złotych, słownie: sto pięćdziesiąt złotych.

  1. Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wnieść do kasy Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu do 12 grudnia 2016 roku do godz. 9.00. Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej a także, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od podpisania umowy.

6.Cena wywoławcza dla przedmiotu przetargu wynosi: 1500,00 słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto.

7.Wymagania dotyczące składanych ofert:

Oferty winny być złożone w formie pisemnej na w zaklejonej kopercie i zawierać:

- imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

- jeżeli przedmiot nabywa osoba fizyczna wymagana jest kserokopia dowodu osobistego,

- jeżeli nabywcą jest firma lub inny podmiot wymagana jest kserokopia z KRS-u lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,

- nr telefonu kontaktowego.

      8.    Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Przetarg przeprowadzony zostanie w budynku MDKw Przemyślu, ul. Św. Józefa 6.

Oferty należy złożyć w Dziale Księgowości (parter) ul. św. Józefa 6 do 12 grudnia 2016 roku do godz. 9.00.

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Młodzieżowy Dom Kultury z dopiskiem „Magazyn blaszany - przetarg”. A także zawierać nazwisko i imię (nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania jeżeli złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczono ich wadium w należytej wysokości.

Oferty zostaną odrzucone także w sytuacji gdy:

- nie zawierają danych, o których mowa w pkt. 7 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości,

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

10. Nabywca jest zobowiązany do rozmontowania i zabrania przedmiotu przetargu na własny koszt w terminie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

  Formularz-2przetarg.pdf 56,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się